Zakończyliśmy prace nad Planem Strategicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Określa on priorytetowe kierunki działalności Fundacji do roku 2025.

Naszą misją jest pomoc i wsparcie dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w jego działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej. Nasze cele, wynikające ze statutu, to:

  1. Upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych UAM lub Fundacji UAM;
  2. Wspieranie finansowe i organizacyjne UAM w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, kulturalnej lub sportowej;
  3. Pomoc finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych UAM;
  4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
  5. Kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych i proinnowacyjnych studentów, doktorantów lub pracowników nauki miasta Poznaniu lub regionu;
  6. Wspieranie przedsiębiorstw lub jednostek naukowych w transferze technologii, innowacji lub w komercjalizacji wyników prac badawczych;
  7. Działalność na rzecz popularyzowania w środowisku lokalnym wiedzy lub przedsiębiorczości.

Plan Strategiczny Fundacji UAM uwzględnia wyzwania strategiczne, wynikające z aktualnych potrzeb Uniwersytetu oraz trendów w otoczeniu prawnym, gospodarczym i społecznym. Jednocześnie analizuje potencjał Fundacji, który może być wykorzystany w odpowiedzi na te wyzwania. Plan definiuje następujące priorytety w działalności Fundacji do roku 2025:

  1. Koordynacja i wsparcie komercjalizacji wiedzy i technologii opracowanych na UAM.
  2. Wspieranie kształcenia doktorantów poprzez stypendia, współpracę w organizacji szkół doktorskich a także kształcenie studentów wszystkich stopni w praktycznych umiejętnościach kreowania innowacji.
  3. Wykreowanie uznanej i wiarygodnej marki w środowisku uczelni i partnerów gospodarczych i społecznych.

Treść Planu Strategicznego znajduje się   TUTAJ