Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów – obywateli Ukrainy

O programie

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy od 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel są obecnie przekazywane Fundacji przez Kulczyk Foundation. Dzięki hojności Pani Dominiki Kulczyk oraz zaangażowaniu Fundacji UAM, Kulczyk Foundation i Uniwersytetu, każdego roku 50 studentów pochodzących z Ukrainy otrzymuje jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tysięcy złotych.

Kto może uzyskać wsparcie?

O stypendium mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, studiujący na jednym z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kryteriami przyznawania stypendium są sytuacja materialna studenta oraz wyniki w nauce.

Proces przyznawania stypendiów

Rekrutacja do programu stypendialnego ogłaszana jest zazwyczaj na początku roku akademickiego. Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium składają wniosek do Dziekana wydziału UAM, na którym studiują. Po dokonaniu oceny formalnej złożonych wniosków, Dziekani poszczególnych wydziałów, przekazują je Prorektor ds. studenckich UAM, która wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. pomocy materialnej, czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacyjnego, a także wyłania listę laureatów. Wartość dotychczas przyznanych stypendiów to 450 tys. zł. Stypendia przyznawane są jesienią a wypłacane do końca roku kalendarzowego.

Więcej informacji:

Anna Kromolicka
tel. 61 827 97 18
e-mail: anna.kromolicka@ppnt.poznan.pl