O nas

Fundacja UAM

Fundacja UAM została założona z inicjatywy ówczesnego Rektora UAM, prof. dr hab. Bogdana Marcińca, w oparciu o Akt Zawiązania Fundacji, podpisany przez Fundatorów, przedstawicieli instytucji finansowych i gospodarczych oraz Urząd Wojewódzki, 19 września 1990 roku. 8 listopada 1991 r. Fundacja UAM została wpisana do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy. Ponad 25-letnia działalność potwierdziła, że Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i działający w jej strukturze organizacyjnej Poznański Park Naukowo-Technologiczny to instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu.

Cele statutowe (wg Statutu z marca 2020 r.)

 • Upowszechnianie

  w kraju lub za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych UAM lub Fundacji UAM

 • Wspieranie

  finansowe lub organizacyjne UAM w działalności naukowo-badawczej,  dydaktycznej, kulturalnej lub sportowej

 • Pomoc

  finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych UAM

 • Prowadzenie

  działalności naukowo-badawczej

 • Kształtowanie

  postaw pro przedsiębiorczych i proinnowacyjnych studentów, doktorantów lub pracowników nauki miasta Poznania lub regionu

 • Wspieranie

  przedsiębiorstw lub jednostek naukowych w transferze technologii, innowacji lub w komercjalizacji wyników prac badawczych

 • Działalność

  na rzecz popularyzowania w środowisku lokalnym nauki lub przedsiębiorczości

Zarząd

Dr hab. Jacek Guliński

Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski

Wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Katarzyna Prętnicka

Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Dyrektor Operacyjny

Prof. UAM dr hab. Dominika Narożna

Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Menedżer ds. Współpracy z Otoczeniem

Rada Fundacji

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Piotr Kuśnierek

Zastępca Przewodniczącej Rady Fundacji

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Sekretarz Rady Fundacji

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Członek Rady Fundacji

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

Członek Rady Fundacji

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Członek Rady Fundacji

Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki

Członek Rady Fundacji

Przemysław Trawa

Członek Rady Fundacji

Fundatorzy (lub ich prawni następcy)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Santander Bank Polska S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.

Stomil – Poznań S.A.

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Cembrit Production S.A.

Glaxo SmithKline Pharmaceuticals S.A.

Luvena S.A. 

Nivea Polska sp. z o.o.

Historia