Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów

O programie

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku, obecnie we współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpraca ta stanowi doskonały przykład współdziałania uczelni, jednostki naukowej oraz biznesu we wspieraniu rozwoju młodych, wyróżniających się studentów i doktorantów.

Historia programu stypendialnego

W 1999 roku Fundacja otrzymała pierwszą darowiznę od Państwa Jana i Grażyny Kulczyków, z przeznaczeniem na utworzenie funduszu stypendialnego. Rok później Darczyńcy przekazali kolejne środki, które zasiliły fundusz. Dar Państwa Kulczyków dla Fundacji UAM to jedna z pierwszych i najbardziej spektakularnych darowizn, dzięki której do dziś Fundacja wspiera finansowo wyjątkowo zdolnych studentów i doktorantów. Fundacja UAM od 1999 roku, z powodzeniem zarządza funduszem stypendialnym im. dr. Jana Kulczyka, z którego w latach 1999-2021 wypłacono w sumie 196 stypendiów, o łącznej wartości ponad 2 387 900 złotych. Od 2019 roku wysokość stypendium, przyznawanego na 9 miesięcy roku akademickiego, wynosi 1300 zł miesięcznie dla studentów oraz 2700 zł miesięcznie dla doktorantów. Dodatkowo, z inicjatywy Pani Dominiki Kulczyk program stypendialny im. dr. Jana Kulczyka został wzbogacony o możliwość odbycia przez laureatów stażu w jednej ze spółek grupy kapitałowej Kulczyk Investment. Ma to zaowocować jeszcze większym zbliżeniem nauki i biznesu.

Kto może uzyskać wsparcie?

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniona może być również trudna sytuacja materialna kandydatów.

Proces przyznawania stypendiów

Rekrutacja do programu stypendialnego rozpoczyna się na początku roku akademickiego. Kandydaci ubiegający się o stypendium składają wniosek do Dziekana Wydziału UAM, na którym studiują. Następnie Dziekani poszczególnych Wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej oceny merytorycznej, przesyłają zaopiniowane wnioski kandydatów (maksymalnie dwa wnioski studenckie i dwa wnioski doktoranckie z Wydziału) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka. Kapituła czuwa nad prawidłową realizacją programu stypendialnego i wyłania laureatów, którzy w danym roku otrzymają stypendium.

Wszystkich zainteresowanych programem stypendialnym zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendium im. dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji:

Natasza Walewska-Hirsch
+48618294377
e-mail: nataha@amu.edu.pl