Edukacja i przedsiębiorczość w nowym świetle
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Poznańskim Parkiem
Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Wydziałem Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

22 listopada br., Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisali w murach Wydziału list intencyjny, którego celem jest m. in. rozwój badań naukowych i zacieśnienie współpracy między światem akademickim a sektorem technologicznym.

Porozumienie o współpracy sygnowali swoimi podpisami prof. dr hab. Andrzej Michałowski
– Dziekan Wydziału Archeologii UAM oraz prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski – Dyrektor PPNT.

Strony zdeklarowały zamiar współpracy i wspieranie kadry naukowo-dydaktycznej
w komercjalizacji wyników badań, a także podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
w zakresie przedsiębiorczości. Porozumienie otwiera również nowe możliwości dla studentów, oferując praktyki w murach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

To wyraz silnej woli obu stron do podjęcia współpracy oraz wyraz nowoczesnego podejścia
do nauki i edukacji, gdzie interdyscyplinarność i współpraca między różnymi sektorami stają
się kluczem do innowacji i rozwoju. Wydział Archeologii UAM i PPNT FUAM razem stawiają krok w przyszłość, łącząc tradycję z nowoczesnością, naukę z praktyką, teorię
z doświadczeniem.

Zaangażowanie i współpraca tych instytucji otwierają nowe horyzonty dla badań, edukacji
i przedsiębiorczości, co z pewnością przyniesie korzyści dla całej społeczności naukowej
i biznesowej.