ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup dostępu do bazy rynkowej

ZAPYTANIE OFERTOWE: Zakup dostępu do bazy rynkowej

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM zaprasza do składania ofert na zakup dostępu do bazy rynkowej obejmującej zbiór danych analitycznych i narzędzi z jak największej liczby branż/gałęzi przemysłu w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa do siedziby Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM w ramach projektu „Inkubator innowacyjności +” dostępu do bazy rynkowej.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Poznań, Poznański Park Naukowo Technologiczny.

3. Wymagania obligatoryjne dot. bazy:

  • konieczność dostępu do branży chemicznej, ICT, biotechnologii bądź szerszy
  • obszar Europy i USA bądź szerszy
  • dostęp do danych historycznych i prognoz
  • informacje o szacunkowej wartości poszczególnych patentów
  • mapowanie otoczenia patentowego w trójwymiarze

4. Kryteria wyboru oferty:

  • spełnienie wymagań obligatoryjnych
  • cena 100 %

5. Sposób i termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adresy: aw@ppnt.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 do godziny 16:00, podając następujące dane:

  • Nazwę firmy, adres, NIP, Regon oraz wskazania osoby upoważnionej do złożenia oferty, (jeśli jest to konieczne),
  • Termin ważności oferty,
  • Cenę jednostkową poszczególnych punktów zamówienia,

6. Wybór oferty: Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

7. Wykluczenie z postępowania: Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.

8. Warunki zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości usług są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny Oferty, porównania Ofert i wyboru najkorzystniejszej Oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację Umowy w wielkościach podanych w ofercie.