ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie badań polowych

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie badań polowych

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM zaprasza do składania ofert na wykonanie badań polowych dotyczących skuteczności związku chemicznego na zadanej formulacji w eksperymencie z 35 kombinacjami w  ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa do siedziby Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM w ramach projektu „Inkubator innowacyjności +” opracowanych wyników badań polowych.
 1. Miejsce realizacji zamówienia: Poznań, Poznański Park Naukowo Technologiczny.
 1. Wymagania obligatoryjne:
 • przeprowadzenie eksperymentów polowych na wybranych kombinacjach z użyciem formacji zawierającej nowy związek chemiczny.
 • prowadzenie oprysków ustalonych kombinacji roztworami badanej substancji w zadanych przedziałach czasowych.
 • analiza poziomu porażenia zbóż chorobami grzybiczymi w porównaniu do nie traktowanej kontroli.
 1. Kryteria wyboru oferty:
 • spełnienie wymagań obligatoryjnych
 • cena 100 %
 1. Sposób i termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adresy: aw@ppnt.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do  3 lipca 2017 do godziny 16:00, podając następujące dane:
 • Nazwę firmy, adres, NIP, Regon oraz wskazania osoby upoważnionej do złożenia oferty, (jeśli jest to konieczne),
 • Termin ważności oferty,
 • Cenę jednostkową poszczególnych punktów zamówienia,
 1. Wybór oferty: Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.
 1. Wykluczenie z postępowania: Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą.
 1. Warunki zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy, terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości usług są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny Oferty, porównania Ofert i wyboru najkorzystniejszej Oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację Umowy w wielkościach podanych w ofercie.