Wyłoniliśmy laureatów II edycji konkursu FUND_AKCJA

Wyłoniliśmy laureatów II edycji konkursu FUND_AKCJA

1 marca wyłoniliśmy Laureatów II edycji konkursu FUND_AKCJA. 19 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 100 000 zł.

W ramach elektronicznego naboru wniosków zostało złożonych 75 kompletnych aplikacji z niemal wszystkich wydziałów UAM oraz innych jednostek organizacyjnych. 76% wniosków stanowiły projekty zgłoszone przez studentów, doktorantów i pracowników UAM, a 24% przez organizacje zrzeszające przedstawicieli środowiska akademickiego i działające na rzecz Uniwersytetu. Najwięcej zgłoszonych projektów dotyczyło inicjatyw popularyzujących naukę lub przedsiębiorczość (30 wniosków) i upowszechniających osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne UAM lub Fundacji UAM (27 wniosków). W dalszej kolejności pod względem liczby złożonych wniosków znalazły się projekty kulturalne, służące rozwijaniu współpracy nauki z gospodarką oraz sportowe.

Komisja Oceny Wniosków wzięła po uwagę kryteria takie jak: zgodność założeń danego projektu z celami statutowymi Fundacji, poparcie projektu przez władze dziekańskie, wyrażone w opinii wymaganej w toku rekrutacji, a także w rankingach obejmujących wszystkie projekty z danego wydziału, pozyskanie przez wnioskodawcę finansowania z innych źródeł i precyzyjne określenie przeznaczenia wnioskowanego dofinansowania.

Wierzymy, że dofinansowanie przyznane przez Fundację UAM pozwoli Laureatom konkursu zrealizować wartościowe przedsięwzięcia, które w realny sposób przyczynią się do realizacji celów popularyzatorskich, nawiązywania współpracy na linii nauka-biznes, kulturalnych, sportowych, a także upowszechniających osiągnięcia aktywnej społeczności akademickiej.

W załączonym pliku przedstawiamy listę Laureatów, którym serdecznie gratulujemy!

Wszystkim, którym tym razem się nie powiodło, zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu FUND_AKCJA, o których będziemy informować na naszej stronie.

Laureaci II edycji konkursu FUND_AKCJA