Wykłady na Zamku: Wpływ zlodowaceń na kształtowanie krajobrazu
„Wpływ zlodowaceń na kształtowanie krajobrazu” to temat kolejnego Wykładu na Zamku. Odbędzie się on 16 stycznia 2024 r. o godz. 18:00 na Scenie Nowej w Centrum Kultury Zamek. Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. Marek Marciniak z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Wykład „Wpływ zlodowaceń na kształtowanie krajobrazu” rozpoczyna nowy cykl Uniwersyteckich Wykładów na Zamku, którego tematem przewodnim jest PRZESZŁOŚĆ. W celu dokładnego poznania przeszłości należy patrzeć poza badania historyczne i spojrzeć na szeroką gamę innych dyscyplin naukowych. Z tego powodu w tym cyklu wykładowcami(-czyniami) będą naukowcy(-czynie) o uznanej renomie, z takich dyscyplin jak geografia, hydrologia, fizyka, archeologia, etnologia czy historia.

„Wpływ zlodowaceń na kształtowanie krajobrazu” to wykład z zakresu badań geograficznych. Badania z zakresu geografii realizowane są w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Skale przestrzenne określają zasięg obszaru badań, ale także uwzględniają procesy zachodzące w poszczególnych sferach. Różne skale czasowe pozwalają określać tempo zmian kształtujących środowisko przyrodnicze. Współczesną rzeźbę powierzchni terenu na obszarze dzisiejszej Polski i Europy ukształtowały w znacznym stopniu zlodowacenia czwartorzędowe. Rzeźba terenu jest zapisem skomplikowanych procesów geomorfologicznych, które uformowały moreny spiętrzone, czołowe i denne, sandry, pradoliny, doliny, rzeki i jeziora. Syntetyczną reprezentacją informacji geograficznych jest mapa, która może być drukowana dwuwymiarowo na papierze lub także w formie druku trójwymiarowego. Dlatego na mapie okolic Poznania zobrazowane zostaną procesy kształtowania krajobrazu przez lądolód.

Wstęp wolny.

O wykładowcy:

Prof. dr hab. inż. Marek Marciniak – profesor nauk o Ziemi, zatrudniony w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Studia ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Doktorat i habilitację uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1990 roku pracował w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej, a od 2005 roku prowadził Zakład Hydrometrii; był prodziekanem (2005−2007) i dziekanem (2008−2012). W swych badaniach skupiał się m.in. na monitoringu hydrosfery, identyfikacji parametrów migracji zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych. Prowadził też badania hydrologiczne w strefie polarnej. Jest konstruktorem licznych prototypów aparatury pomiarowej z zakresu monitoringu hydrosfery, autorem oryginalnej metody oznaczania parametrów filtracyjnych utworów wodonośnych na podstawie badań w otworach hydrogeologicznych, a także autorem i współautorem około 180 publikacji naukowych oraz 12 patentów.

Organizatorzy: Centrum Kultury Zamek, Fundacja UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum UAM.