WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w maju wygłosi prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

WYDARZENIE: Wykład Uniwersytecki na Zamku w maju wygłosi prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na ósme spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconych w tym roku problemowi wolności. Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 maja o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Mizgajski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, a jego tytuł brzmi:                                           

Wolność ludzka wobec przyrody. Różne wymiary relacji

Człowiek jest bez wątpienia dominującym gatunkiem na Ziemi, stąd wśród różnych aspektów wolności ludzkiej ciekawa może być refleksja nad jej znaczeniem dla indywidualnych i społecznych zachowań wobec naszego przyrodniczego otoczenia. Odnosząc się do uwarunkowań wolności wobec przyrody na poziomie osobowym, rozróżnić należy kształtowanie świadomości wynikającej z przyswojonej wiedzy oraz wyznawanych wartości i idei od presji społecznej, oddziaływania rynku i egzekwowania prawa. W tych ramach na przykładzie problemu jakości powietrza, przedstawiona zostanie rola nauki w kształtowaniu świadomości społecznej wobec przyrody (w tym podejście Kościoła do wolności człowieka wobec przyrody). ,Natomiast uwarunkowania wolności oddziaływań na środowisko przyrodnicze na poziomie społeczności, omówione zostaną w podziale na wolność gospodarczą (m.in. problem podejścia do dobra wspólnego i koncepcje łączące stopień degradacji przyrodniczego otoczenia z poziomem gospodarczym), wolność społeczno-polityczną (m.in. problem demokracji i dyskusji w literaturze o jej znaczeniu dla zachowań społecznych wobec przyrody) oraz wolność państwową (m.in. wpływ zewnętrzny na postrzeganie kwestii przyrodniczych przez państwa na przykładach dotyczących Unii Europejskiej).

Stwierdzić można, że wolność zachowań w stosunku do przyrody wymaga włożenia w ramy, wynikające z syntezy doświadczeń ludzkości, a także doprowadzenia do skutecznego przeciwdziałania wygrywaniu interesu indywidualnego kosztem dobra wspólnego.

***

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – geograf, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, kierownik Centrum Edukacyjnego Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie środowiskiem”. Był też m.in. dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i wiceministrem ochroni środowiska. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest zarządzanie środowiskiem, które traktuje jako ważne i perspektywiczne pole zintegrowanych badań geograficznych. W sposób szczególny zajmuje się teorią i zastosowaniem koncepcji świadczeń ekosystemów oraz ekologią miasta i terenów zurbanizowanych, w tym włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji. Kontynuuje również zainteresowanie krajobrazem, uczestnicząc w badaniach nad zagadnieniem jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi. Bierze udział w pracach licznych gremiów naukowych. Dopełnieniem jego aktywności jest działalność aplikacyjna i popularyzatorska.