Upowszechniamy wyniki badań archeologicznych

Upowszechniamy wyniki badań archeologicznych

Centrum Archeologiczne Fundacji UAM od wielu lat działa na rzecz upowszechniania wyników badań archeologicznych prowadzonych na trasach wielkich inwestycji. Do tej pory wydane zostały dwa tomy dotyczące materiałów pozyskanych w trakcie badań w pasie drogowym autostrady A1. Przyszedł czas na kolejną publikację, odkrywającą tym razem tajemnice kompleksu osadniczego z okresu przedrzymskiego. Jest ona finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programy Ochrona Zabytków Archeologicznych.

To już trzecia publikacja tego typu realizowana przez Centrum Archeologiczne Fundacji UAM. Celem takiej działalności jest udostępnianie zarówno środowisku naukowemu, ale też miłośnikom dziejów regionów, materiałów i źródeł pozyskanych podczas badań archeologicznych na trasach wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych. Dwa wydane wcześniej tomy dotyczyły źródeł ze stanowisk w miejscowości Bodzia oraz Dubielewo. Tym razem „na warsztat” trafiła niezwykle interesująca osada z okresu przedrzymskiego, odkryta i rozpoznana na dwóch stanowiskach, nr 7 i 8 w miejscowości Grabkowo.

Publikację przygotowuje zespół autorów w składzie: prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski oraz dr Milena Teska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wojciech Kaczor i Marek Żółkiewski z Fundacji UAM.

Wybór materiałów z okresu przedrzymskiego do tej publikacji podyktowany został dużym zainteresowaniem badaczy problematyką sytuacji kulturowej i osadniczej na ziemiach polskich w ostatnich wiekach p.n.e. Jest to jedno z bardzo żywo aktualnie dyskutowanych zagadnień badawczych w archeologii. Publikacja materiałów z Grabkowa wychodzi naprzeciw tej dyskusji, udostępniając badaczom z całego kraju prawdopodobnie największy odkryty dotąd w Polsce zespół źródeł ceramicznych związanych z omawianą problematyką. W publikacji przedstawione zostaną również odkryte obiekty nieruchome, takie jak pozostałości domostw czy obiektów produkcyjnych wraz z konstrukcjami występującymi w ich otoczeniu. Zespoły te z pewnością staną się cennym materiałem porównawczym dla badaczy okresu przedrzymskiego, jak również miłośników historii regionalnej.

Publikacja będzie dostępna na początku przyszłego roku. Została ona sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Grabkowo reklama 2