WYKŁAD UNIWERSYTECKI: Błędy w geografii czy błądząca geografia?

WYKŁAD UNIWERSYTECKI: Błędy w geografii czy błądząca geografia?

Styczniowy wykład na Zamku: Błędy w geografii czy błądząca geografia?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na czwarte wystąpienie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęcone w tym roku zagadnieniu błędu. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2017 roku o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Tytuł wykładu to:

Błędy w geografii czy błądząca geografia?

W latach 70. XX wieku Alwin Toffler wydał książkę pt. Szok przyszłości, a jeden z jej rozdziałów nazwał intrygująco Śmierć geografii.Treścią wykładu będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy znany futurolog miał rację? Przedmiotem refleksji staną się także błędy lub kontrowersje dotyczące zarówno obiektu badań geografii, jak i samej geografii jako nauki – ujmowane z perspektywy geografii człowieka.

Podjęte zostaną m.in. kwestie błędnych interpretacji zjawisk geograficznych i ich skutków, globalizacji czy możliwości przewidywania procesów geograficznych. Prelegent omówi także błędy w praktycznym zastosowaniu geografii oraz „nowomowę” geograficzną.

Inspiracją do dalszej dyskusji mogą stać się także wskazane podczas wykładu zagadnienia, takie jak: czy glacjologia feministyczna jest błędnym wynaturzeniem, czy nową perspektywą badawczą geografii, lub też jakie mogą być konsekwencje błędnego użytkowania map oraz systemów informacji geograficznej.

***

Tadeusz Stryjakiewicz, profesor nauk o Ziemi w zakresie geografii, zatrudniony w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę organizacji i dynamiki przestrzeni społeczno-ekonomicznej (w tym znaczenia tzw. sektora kreatywnego), rozwoju regionalnego, lokalnego, polityki miejskiej i regionalnej oraz współpracy transgranicznej. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Volkswagena. Staże zagraniczne na Uniwersytecie Kairskim, Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich University College w Londynie. Wykładowca wizytujący na Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie. Członek wielu krajowych i zagranicznych rad, komisji oraz stowarzyszeń naukowych. Uczestniczył w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym: ACR – Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union, realizowanym w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz CIRES – Cities Regrowing Smaller, projekcie Akcji COST z udziałem 28 państw, dotyczącym strategii regeneracji miast kurczących się. Obecnie bierze udział w realizacji projektu RURACTION – Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions… w ramach programu Horizon 2020 Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN).