21 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji oraz Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów.

Podczas posiedzenia Rady Członkowie Zarządu oraz Jolanta Mikołajczak zaprezentowali sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji UAM za rok 2020. Rada Fundacji jednomyślnie zatwierdziła dokumenty, a także udzieliła Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w ubiegłym roku. Miniony rok finansowy zakończył się dla naszej organizacji dodatnim wynikiem.

W związku z kończącą się kadencją Rady Fundacji UAM, zgodnie  z aktualnym  Statutem Fundacji UAM, powołano Radę nowej kadencji, która ukonstytuuje się 30 czerwca br., a w jej skład weszli:

Członkowie wybrani przez Zgromadzenie Ogólne Fundatorów

1. Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (Grupa MTP)

2. Piotr Kuśnierek, Dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP S. A.

3. Marzena Atkielska, Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. I.J. Paderewskiego

4. Dr inż. Dariusz Michalak, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus&Coach sp. z o.o.

Członkowie Rady Fundacji wskazani przez Senat UAM

5. Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

6. Prof. dr hab. Michał Banaszak

Przewodnicząca Rady Fundacji (z urzędu)

7. Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecna Rektor UAM

Zastępca Przewodniczącej (z urzędu)

8. Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, poprzedni Rektor UAM

Posiedzenie nowej Rady Fundacji planowane jest na dzień 30 czerwca 2021 r.