Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej kadencji 2013-2016

Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej kadencji 2013-2016

21 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji UAM, podczas którego Zarząd Fundacji zaprezentował wyniki finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie z działalności w roku 2016. W spotkaniu uczestniczyła także Biegła Rewident, która przedstawiła pozytywną opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Fundacji za ubiegły rok obrotowy. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016 i udzieliła Prezesowi i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2016, przeznaczając go na pokrycie straty w działalności statutowej.

Sekretarz Rady Nadzorczej podsumował pracę Rady w 2016 roku, a Prezes Zarządu prof. UAM dr hab. Jacek Guliński przedstawił informację na temat strategicznego planu rozwoju Fundacji do roku 2025.

Na zakończenie, Przewodniczący Rady Nadzorczej JM Rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, a następnie Prezes Zarządu Fundacji prof. UAM dr hab. Jacek Guliński uroczyście podziękowali prof. dr hab. Hannie Kóćce-Krenz, prof. dr. hab. Andrzejowi Dobkowi i prof. dr. hab. Andrzejowi Gomułowiczowi za wieloletnią pracę na rzecz Fundacji UAM poprzez zasiadanie w Radzie Nadzorczej. Było to ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej kadencji 2013-2016.

5 czerwca 2017 r. ukonstytuuje się Rada Nadzorcza nowej kadencji w składzie: prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki (urzędujący Rektor UAM, Przewodniczący), prof. dr hab. Bronisław Marciniak (ustępujący Rektor UAM) Piotr Kuśnierek, Przemysław Trawa (Przedstawiciele Fundatorów), prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki,  prof. dr hab. Grzegorz Schroeder (Przedstawiciele Senatu UAM).

Zdjęcie: freepik.com