Nowy program stypendialny w ofercie Fundacji UAM. Zachęcamy do aplikowania!

Nowy program stypendialny w ofercie Fundacji UAM. Zachęcamy do aplikowania!

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od wielu lat prowadzi programy stypendialne przeznaczone dla studentów i doktorantów studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku do grona Fundatorów stypendiów dołączyła Fundacja św. Benedykta. Przeznaczyła ona kilkadziesiąt tysięcy złotych na wsparcie finansowe dla uzdolnionych studentów, którzy mogą pochwalić się dużymi osiągnięciami naukowymi, aktywnie włączają się w życie społeczności akademickiej, a także mają lekkie pióro i chętnie dzielą się swoją wiedzą poprzez publikację artykułów na łamach mediów elektronicznych bądź drukowanych.

Do udziału w programie zachęcamy studentów od II roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia, którzy nie ukończyli 26 roku życia. W procesie rekrutacyjnym brana pod uwagę będzie średnia ocen, osiągnięcia naukowe wyrażone w publikacjach, czy udziale w konferencjach krajowych i zagranicznych, a także zaangażowanie w działalność kół naukowych, organizacja akcji wolontariackiej lub społecznej. Dodatkowo oceniane będzie prowadzenie własnego bloga o tematyce społecznej/naukowej oraz przygotowanie eseju. Każde osiągnięcie jest odpowiednio punktowane i dodatkowo musi być potwierdzone poprzez załączenie do formularza zgłoszeniowego odpowiedniego zaświadczenia (np. w przypadku konferencji – zaświadczenie o wygłoszeniu referatu lub posteru, w przypadku udziału w akcji wolontariackiej – zaświadczenie od organizatora o uczestnictwie). O przyznaniu stypendium będzie decydował ranking przygotowany w oparciu o sumę punktów uzyskanych za wszystkie osiągnięcia.

Laureaci tego programu otrzymają stypendium w wysokości maksymalnie 9 000 zł, które będzie wypłacane w ratach.

Na zgłoszenia czekamy od 7 do 23 lutego za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Osoby zainteresowane aplikowaniem zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendium.

Wypełnij formularz