WYKŁAD UNIWERSYTECKI: Jak nie pomylić prawa i osoby?

WYKŁAD UNIWERSYTECKI: Jak nie pomylić prawa i osoby?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na siódme wystąpienie w ramach cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconego w tym roku problemowi błędu. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku  o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Joanna Haberko z Wydziału Prawa i Administracji UAM, a jego tytuł brzmi:

Jak nie pomylić prawa i osoby?

Przedmiotem wykładu będzie błąd w prawie cywilnym i rodzinnym, a punkt wyjścia to konfrontacja potocznego rozumienia błędu z tym, jak go definiuje kodeks.

Prelekcja będzie próbą odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: kiedy można powołać się na błąd w prawie cywilnym, czy można nie wykonać postanowień umowy powołując się na błąd przy jej zawarciu, czy można nie wykonać postanowień testamentu dlatego, że spadkodawca był w błędzie, gdy go sporządzał, i czy można unieważnić małżeństwo z powołaniem się na błąd co do osoby małżonka?  Warto sprawdzić, do jakich wniosków doprowadzą te prawne meandry.

***

Joanna Haberko – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prodziekan ds. kształcenia i kontaktów z otoczeniem. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz medycznego; wielokrotna stypendystka Rządu włoskiego, odbywała staże naukowe na Wydziałach Prawa Uniwersytetu w Maceracie (2001) i Ferrarze (2004) oraz w Instytucie Bioetyki Uniwersytetu im. A. Gemelli w Rzymie (2007 i 2008). Głównym obszarem zainteresowań badawczych autorki są zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa medycznego; brała udział w pracach Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia (2010-2014), obecnie jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu oraz członkiem zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych.