Projekty

Projekt: Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności

Projekt jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., Poddziałanie 1.3.1. „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”.

Umowa nr RPWP.01.03.01-30-0003/17-00, z dnia 17 czerwca 2018r.

Celem projektu jest zapewnienie kompletnego pakietu usług inkubacyjnych niezbędnych firmom w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy) oraz stworzenie im warunków do dynamicznego rozwoju oraz realizacji celów biznesowych. Projekt w swoim zakresie merytorycznym przewiduje inkubację 7 podmiotów wybranych w zgodnie z założeniami Programu Inkubacji. PPNT dzięki posiadanym kompetencjom, doświadczeniu oraz zakresowi świadczonych usług doradczych, będzie wspierać merytorycznie inkubowane podmioty w sposób profesjonalny w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem. Zakres usług obejmuje: udostępnienie powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie PPNT FUAM, odpowiadającej ich realnym potrzebom: świadczenie na ich rzecz, przez okres trwania projektu, pakietów usług ogólnobiznesowych, doradczych i specjalistycznych realizowanych przez PPNT FUAM i ekspertów zewnętrznych oraz zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na rzecz beneficjentów ostatecznych.

Rezultaty projektu planowane do osiągnięcia w 2020 to: Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług oferowanych przez IOB – 7 oraz Liczba wspartych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji -7.

Całkowita wartość projektu: 948 438,50 PLN
Kwota dofinansowania (EFRR): 593 548,19 PLN.

Poziom dofinansowania projektu: 85%

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020

Szczegóły: https://ppnt.poznan.pl/oferta/projekt-inqbacja 

Projekt: Podniesienie potencjału Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego poprzez wdrożenie kompleksowego procesu inkubacji metodą Living Lab

Projekt jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., Poddziałanie 1.3.2. „Poprawa jakości usług na rzecz inkubowanych przedsiębiorstw”.

Umowa nr RPWP.01.03.02-30-0004/17-00, z dnia 18 października 2018r.

Projekt polega na wdrożeniu kompleksowego programu inkubacji przedsiębiorstw poprzez uzupełnienie oferty PPNT o nowe usługi, związane z metodą tworzenia produktów i usług angażujących konsumentów – Living Lab. Specjalistyczne usługi, zapewnią wsparcie inkubowanym firmom w całym procesie ko-kreacji zgodnie z metodą Living Lab: od zidentyfikowania potrzeb i wizji użytkowników (usługa poznania wizji i identyfikacji potrzeb użytkowników) poprzez konceptualizację, stworzenie prototypu, aż do testowania i przedefiniowania produktu czy usługi. Kluczowym elementem umożliwiającym ich świadczenie jest stworzenie infrastruktury technicznej co w wymiarze materialnym polega na wybudowaniu obiektu 3 kondygnacyjnego o pow. ok. 1926 m2 (kompleksowo wyposażonego w niezbędne urządzenia i meble) z funkcjonalnymi strefami w postaci przestrzeni ko-kreacji oraz testowania produktów i networkingu wraz z prototypownią, fokusownią, salką kreatywną, salką spotkań warsztatowych i biznesowych oraz showroomem i przestrzenią biurową.

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie kompetencji zespołu Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w obszarze metod Living Lab obejmujących: identyfikację potrzeb użytkowników, tworzenie koncepcji produktu, tworzenie prototypu oraz testowanie i przedefiniowanie prototypu w produkt.
  • Uruchomienie specjalistycznych usług, związanych z tworzeniem produktów i usług metodą Living Lab.
  • Stworzenie przyjaznej przestrzeni ko-kreacji oraz testowania produktów i networkingu wraz z prototypownią, fokusownią, salką kreatywną, salką spotkań warsztatowych i biznesowych oraz showroomem i przestrzenią biurową.
  • Integracja nowych usług ko-kreacji z obecną ofertą usług inkubacji przedsiębiorstw dostępną w PPNT oraz zwiększenie dostępności nowych usług dla inkubowanych firm.

Rezultaty projektu

  • Wzrost zatrudnienia – 2 nowe stanowiska pracy.
  • Liczba przedsiębiorstw, korzystających z zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych), świadczonych przez instytucje otoczenia – 20 firm.

Projekt: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin działającego jako induktor odporności roślin

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla stymulatora systemów odpornościowych roślin, tj. substancji aktywnej nie wykazującej aktywności biologicznej w stosunku do bakterii, wirusów, grzybów, a jedynie powodującej znaczne podniesienie odporności roślin, przez co te potrafią zwalczać infekcje samemu. Działanie odkrytej substancji można określić jako działanie stymulatora systemów odpornościowych roślin lub „szczepionki” dla roślin. Przedmiot projektu stymuluje naturalne systemy odpornościowe roślin przez użycie substancji chemicznych biologicznie aktywnych używanych w bardzo małych dawkach, przez co rośliny mogą odeprzeć atak patogenu (wirusa, bakterii lub grzyba) same, bez potrzeby używania konwencjonalnych środków ochrony roślin, mających za zadanie bezpośrednie zniszczenie patogenów. Rozwiązanie to jest innowatorskie i wyjątkowo ekologiczne, dzięki brakowi ingerencji w różnorodność biologiczną środowiska ze względu na nie eliminowanie patogenów. Pozytywnym efektem projektu w ramach wpływu na środowisko będzie ograniczenie ilości konwencjonalnych środków ochrony roślin używanych w rolnictwie.

Nazwa projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin działającego jako induktor odporności roślin

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04‐30‐0001/1600

Okres realizacji: 01.02.2016 ‐ 31.12.2021

Kwota całkowita projektu: 347 030 PLN

Dofinansowanie: 159 140 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

https://fuam.pl/pl/projekt-patent-bh/